What's Cooking?

Disclaimer

Disclaimer

Auteursrechten

Alle materialen, merken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom die verschijnen op deze website zijn eigendom van What’s Cooking? of verbonden vennootschappen, of worden met machtiging van de eigenaars gebruikt. Zij zijn beschermd door auteursrechten, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van What’s Cooking? gebruikt worden voor welk doel dan ook.

Reproductie voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden is toegestaan. Ongeoorloofde wijziging, verhuring, lening, transmissie en uitzending is verboden. Het materiaal op deze website mag niet worden verkocht, in licentie gegeven, of op enige andere manier worden verdeeld aan derden. What’s Cooking? behoudt zich het recht voor ten alle tijde haar toestemming in te trekken. Aan ieder ongeoorloofd gebruik zal onmiddellijk een einde gesteld worden op verzoek van What’s Cooking?.

Disclaimer

What’s Cooking?, haar verbonden vennootschappen of enige andere partij die betrokken is geweest bij de ontwikkeling opzet, productie of levering van deze website, zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, verliezen of aansprakelijkheden, noch zullen zij punitive damages kunnen oplopen in verband met uw gebruik of toegang van deze website.

Alles op deze website wordt u aangeboden zoals aangeleverd (“AS IS”). What’s Cooking?, noch haar verbonden vennootschappen garanderen de nauwkeurigheid van het materiaal dat voorkomt op deze website of de geschiktheid ervan tot een bepaald doel. Het is What’s Cooking? toegestaan het materiaal op deze website ten alle tijde te wijzigen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Het materiaal op deze website kan verouderd zijn of het worden, What’s Cooking? heeft ter zake geen enkele verplichting dit materiaal te updaten.

Bovendien zal What’s Cooking? niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan uw hardware of software, of voor enige virus die uw hardware of software besmet als gevolg van uw gebruik, toegang of downloading van enig materiaal dat op deze website voorkomt of van enig materiaal waartoe u toegang heeft verkregen door middel van deze website.

Links

De links die voorkomen op de What’s Cooking? website kunnen u desgevallend uit de What’s Cooking? website leiden; What’s Cooking? geeft ter zake geen garanties en is geenszins aansprakelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid of de werking van deze andere websites. De links worden te goeder trouw aangeboden; What’s Cooking? kan geen aansprakelijkheid oplopen voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites. What’s Cooking? maakt geen verklaringen en waarborgen met betrekking tot de gelinkte websites of hun inhoud.

Hypertexten of andere links naar deze website zijn verboden, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van What’s Cooking?. Gelieve de verzoeken in dit verband te richten tot het adres dat vermeld staat in de “Contact Us” pagina.

Gebruiksrichtlijnen

Door het gebruik van deze website, met inbegrip van de diensten and de materialen die erop worden aangeboden, geeft u uw akkoord:

  • Geen handelingen te verrichten die het genot van andere gebruikers van deze website, of de veiligheid van deze website in de weg staan of verstoren,
  • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier via deze website te brengen of te posten,
  • Geen gebruik te maken of trachten gebruik te maken van iemand anders’ account, paswoord of systeem zonder de machtiging van What’s Cooking?.